Den nya styrelsen tillträdde vid årsmötet 2024. Då det finns en del vakanta platser i styrelsen kommer valberedningen att fortsätta sitt arbete och ett extra årsmöte kommer att genomföras under maj.

Ordförande: Diana Hiorth Persson
Vice ordförande: Fredrik Strömberg
Kassör: Vakant, t.f. Ruth Bernhold t.o.m. 2024-08-15
Sekreterare: Jonathan Lilliedahl
Karin Danvall
Resterande platser är vakanta

Utöver dessa finns det många fler som är engagerade i vår förening i bland annat våra olika kommittéer: Tränarkommitte, Marknadskommitte, Tävlingskommitte, Föräldrarkommitte, Fastighetskommitte.

Vill du vara med och engagera dig i vår verksamhet, kontakta ordförande på ordforande@bankerydstk.se

Dokument från årsmötet:

Verksamhetsberättelsen för 2023

Verksamhetsplanen för 2024