Välkommen på årsmöte

Alla medlemmar i Bankeryds tennisklubb är välkomna på årsmöte onsdagen den 6 mars klockan 18.

Agenda för årsmöte i Bankeryds Tennisklubb

Tid: Onsdag den 6 mars 2018 kl. 18.00. Plats: Furuvikshallen.

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av 2 justeringsmän för årsmötet

4. Godkännande av årsmötets utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

7. Styrelsens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret

8. Revisorers berättelse över granskning av årsredovisning

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Fastställande av medlemsavgift för 2020

11. Fastställande av styrelsens sammansättning kommande verksamhetsår

Val av ordförande (2 år)

Val av kassör (2 år)

Val av övriga styrelsemedlemmar (1 år)

12. Val av två revisorer (1 år)

13. Val av valberedning och dess sammankallande person (1 år)

14. Budget 2019

15. Kort info om verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Gör din röst hörd – kom på årsmötet.

M.V.H

Bankeryds Tennisklubb