Sportlov…

och träning precis som vanligt!

På både sportlovet och påsklovet kör vi träning enligt ordinarie schema.

Tennis-Point

Du vet väl att du får 5 % rabatt när du handlar på Tennis-Point och att upp till 10 % går tillbaka till klubben?

Med koden ACP108306MSMDRUH får du 5 % rabatt på det du köper på Tennis-Point.se – och upp till 10 % av det du handlar för går tillbaka till klubben!

Kallelse till årsmöte

20 mars håller BTK årsmöte. Läs kallelsen samt meddelande från valberedningen.

Kallelse till årsmöte i Bankeryds Tennisklubb

Avseende: Verksamhetsåret 2022
Tid:        Måndagen den 20 mars 2023 kl. 18.00
Plats:     Furuvikshallen

Föredragningslista/ agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av

a) föreningens ordförande samt kassör för en tid av två år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
14. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/ årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt förslag om inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Dessa anslås på anslagstavlan i Furuvikshallen.

Om du som medlem önskar inlämna en motion till styrelsen så går det bra att skicka den med e-post till henrik.gopert@gmail.com . Senaste datum för detta är 6 februari.

/ Styrelsen för BTK

Meddelande från valberedningen

Inför årsmötet har nuvarande kassör, Kristofer Ahlander, meddelat att han vill avsluta sitt uppdrag i styrelsen. Likaså önskar Frida Wahlund avsäga sig uppdraget som styrelseledamot. Charlie Ishak lämnade styrelsen mot slutet av verksamhetsåret. Därmed uppstår behov av minst tre nya ledamöter till styrelsen, varav en kassör på två år. För att uppfylla föreningens stadgar efterfrågas även suppleant (ersättare) i styrelsen.

Föreningen behöver även en ny revisor eftersom Stefan Fransson önskar avsluta sitt uppdrag (Christian Moeller står till förfogande för omval).

Vid årsmötet behöver två personer väljas in i valberedningen, varav en ordförande.

Valberedningen ser gärna att medlemmar föreslår kandidater. Senast tre veckor innan årsmötet kommer valberedningen att anslå sina förslag (anslagstavlan i Furuvikshallen) såväl som samtliga inkomna förslag till valberedningen. Frågor och förslag välkomnas!

Jonathan Lilliedahl (ordf.), jonathan@lilliedahl.se eller 076-031 00 01
Oskar Brattberg, oskarbrattberg@gmail.com eller 070-412 81 94

 

 

Schema våren 23

Här hittar du schemat för vårterminen. Terminen startar vecka 2.

Välkomna till en ny termin!

Styrelsen har ordet

Vi har redan spelat tennis halva höstterminen, som innehållit många roliga aktiviteter och även ett stipendium på 25 000 kr! Samtidigt oroar lågkonjunktur och höga elpriser, vilket blir utmanande för en förening som vår. Läs mer i brev från styrelsen.

I brevet nedan kan du läsa om kul saker som hänt i år, men även om höjda träningsavgifter och att vi behöver din hjälp med olika saker. Kanske har just du en gräsklippare som står oanvänd och som skulle göra nytta på klubben?