Kallelse till årsmöte

20 mars håller BTK årsmöte. Läs kallelsen samt meddelande från valberedningen.

Kallelse till årsmöte i Bankeryds Tennisklubb

Avseende: Verksamhetsåret 2022
Tid:        Måndagen den 20 mars 2023 kl. 18.00
Plats:     Furuvikshallen

Föredragningslista/ agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av

a) föreningens ordförande samt kassör för en tid av två år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
14. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/ årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt förslag om inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Dessa anslås på anslagstavlan i Furuvikshallen.

Om du som medlem önskar inlämna en motion till styrelsen så går det bra att skicka den med e-post till henrik.gopert@gmail.com . Senaste datum för detta är 6 februari.

/ Styrelsen för BTK

Meddelande från valberedningen

Inför årsmötet har nuvarande kassör, Kristofer Ahlander, meddelat att han vill avsluta sitt uppdrag i styrelsen. Likaså önskar Frida Wahlund avsäga sig uppdraget som styrelseledamot. Charlie Ishak lämnade styrelsen mot slutet av verksamhetsåret. Därmed uppstår behov av minst tre nya ledamöter till styrelsen, varav en kassör på två år. För att uppfylla föreningens stadgar efterfrågas även suppleant (ersättare) i styrelsen.

Föreningen behöver även en ny revisor eftersom Stefan Fransson önskar avsluta sitt uppdrag (Christian Moeller står till förfogande för omval).

Vid årsmötet behöver två personer väljas in i valberedningen, varav en ordförande.

Valberedningen ser gärna att medlemmar föreslår kandidater. Senast tre veckor innan årsmötet kommer valberedningen att anslå sina förslag (anslagstavlan i Furuvikshallen) såväl som samtliga inkomna förslag till valberedningen. Frågor och förslag välkomnas!

Jonathan Lilliedahl (ordf.), jonathan@lilliedahl.se eller 076-031 00 01
Oskar Brattberg, oskarbrattberg@gmail.com eller 070-412 81 94